Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili. 

Article 1 

Amb la denominació d’Associació Catalana de Professionals dels Centres de Recursos per a deficients auditius i greus trastorns de llenguatge (ACPCREDA), es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423 d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Afavorir la relació i l’intercanvi d’experiències entre els professionals que conformin l’associació.
 2. Vetllar per la defensa dels interessos professionals i laborals dels associats davant de l’Administració Pública i d’altres Organismes i Institucions.
 3. Formar i expressar opinions i criteris, especialment relacionats amb la intervenció en la comunicació, el llenguatge i l’audició, en el marc escolar.
 4. Promoure la recerca en els diferents àmbits d’actuació dels CREDA.
 5. Contribuir a la formació, perfeccionament i actualització dels professionals destinats als CREDA.
 6. Organitzar seminaris, cursos de formació, debats, jornades, congressos i d’altres activitats, relacionades amb el desenvolupament de les tasques dels professionals dels CREDA.
 7. Mantenir relacions amb d’altres organitzacions o entitats que comparteixin objectius semblants.
 8. Potenciar la projecció social de les actuacions dels diferents professionals dels CREDA.
 9. Informar als associats sobre possibles col·laboracions professionals en d’altres Organismes i Institucions. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. L’àmbit territorial en el que l’associació exercirà les seves funcions és Catalunya.
 2. El domicili de l’Associació Catalana de Professionals dels Centres de Recursos per a deficients auditius i greus trastorns de llenguatge, s’estableix a Barcelona i radicarà a l’avinguda de les Drassanes núm.3.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 1. Poden formar part de l’associació totes aquelles persones físiques que exerceixen o hagin exercit la professió de logopedes, psicopedagogs o audioprotesista  com a plantilla d’un Centre de recursos per a deficients auditius i greus trastorns de llenguatge CREDA o bé exerceixin o hagin exercit la professió de mestres d’audició i llenguatge  (MALL) en un centre escolar,  sol·licitin la seva inscripció i sigui admesa per la Junta Directiva en la primera reunió que tingui lloc. En el moment de la sol·licitud caldrà estar en actiu.
 2. Hom distingirà entre els socis en situació activa en un CREDA o centre escolar i els socis que no ho estiguin.
 3. Els socis en situació activa hauran de prestar serveis en un Centre de recursos per a deficients auditius i greus trastorns de llenguatge (CREDA) o en un centre escolar com a mestre d’audició i llenguatge (MALL), el titular del qual en sigui alguna Administració pública i radiqui a Catalunya. Els serveis professionals podran ser prestats en règim estatutari o laboral, interins, substituts, provisionals o definitius.
 4. Els socis que no estiguin en situació activa hauran d’haver prestats serveis en algun Centre de recursos (CREDA) o en un centre escolar si bé en un moment posterior a  l’ingrés es trobin en situació de jubilació, incapacitat, excedent voluntari o forçós, comissió de servei, llicència o permís.
 5. Els socis actius tindran plenitud de drets i deures dels membres de l’associació, mentre que els no actius gaudiran de la totalitat dels serveis de l’associació, tindran veu en les Assemblees, però no podran emetre el vot ni podran elegir la Junta Directiva, però sí formar-ne part. Els socis no actius que siguin pensionistes per edat o incapacitat gaudiran d’una quota gratuïta.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4.  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 12.  Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causa de baixa a l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada per comunicació escrita a la Junta Directiva.
 2.  No satisfer les quotes fixades .
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Per expulsió disciplinària adoptada d’acord amb els presents Estatuts.

Capítol III. L’assemblea general.

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria absoluta  de vots dels presents o representats els assumptes que són competència de l’Assemblea, llevat aquells assumptes pels que aquests Estatuts n’exigeixin un quòrum superior.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords vàlidament adoptats de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar-ne la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Aprovar el pla general anual d’activitats de l’associació així com la memòria d’activitats de l’any anterior.
 5. Acordar la dissolució de l’associació.
 6.  Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim interior.
 9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que la Junta Directiva li vulgui proposar.
 10. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior a un quinze per cent, en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la seva sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Si algun associat o associada que hagi decidit assistir a l’Assemblea General necessita dels serveis d’un intèrpret de signes o altra sistema que faciliti l’accés a la informació i  la participació ho haurà de comunicar a la Junta Directiva deu dies abans de la data de la reunió.
 4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix la persona que ocupi la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, la persona que ocupi la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 5. La persona que ocupi la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 6. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prendran per majoria absoluta  de vots dels presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent i l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, caldrà un nombre de vots equivalent a dos terceres parts de les persones assistents i representades.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Capítol IV. La junta directiva.

Article 14

 1.  Regirà, administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva escollida per les persones associades entre les diferents candidatures, en les que en tot cas en cadascuna d’elles hi haurà d’haver una representació de com a mínim la meitat dels Centres de Recursos CREDA que tinguin persones associades i com a màxim en cada candidatura dos mestres d’audició i llenguatge (MALL).
 2. Entre aquests representants s’escollirà les persones que ocupin els càrrecs de president, vicepresident primer i vicepresident segon, secretari, tresorer i un nombre  vocals que es determinarà en cada ocasió. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Per altra banda, la Junta Directiva podrà nomenar entre els vocals escollits altres càrrecs de suport als ja existents
 3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser persones associades, es farà per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides prenen possessió després d’haver acceptat el càrrec.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la persona que ocupi el càrrec de secretari sortint amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al registre d’associacions.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys susceptibles de reelecció per quatre anys més.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
 1.        a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  b)    Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec apreciada per acord unànime de la Junta
  c)     Baixa com a membre de l’associació.
  d)     Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 30 dels estatuts.
  e)     Quan es deixi de tenir les condicions per ser soci numerari.
 2. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Junta Directiva podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i tribunals per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea general perquè els aprovi i confeccionar el pressupostos de l’exercici següent.
 7. Aprovar el pla general anual d’activitats de l’associació així com la memòria d’activitats de l’any anterior
 8. Contractar les persones empleades que l’associació pugui tenir.
 9.  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11.  Nomenar les persones que s’hauran d’encarregar de coordinar cada grup de treball o comissió, a proposta dels mateixos grups.
 12.  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir -subvencions o altres ajuts- l ‘ús de locals o edificis d’altres.
 13.  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 14.  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta directiva, convocada prèviament per la persona que ocupi la presidència o la que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten tres dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

 1. Els acords de la Junta Directiva s’ha de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència de l’associació.

Article 21

1 . Són pròpies de la persona que ocupi el càrrec de president les funcions següents:

 1. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de Junta Directiva.
 5. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. La persona que ocupi el càrrec de president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria.

Article 22
La persona que ocupi el càrrec de tresorer tindrà com a funció, la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel president i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

La persona que ocupi el càrrec de secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball.

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme i aquesta aprovar-los.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar bimensualment un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic.

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3.  Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el vice-president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. Règim disciplinari.

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena una persona encarregada de la instrucció, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser argumentada, l’adopta aquest òrgan de govern fins i tot en absència de reglament intern, si bé de manera proporcionada a la infracció.

Capítol X. La dissolució.

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent que resulti de la liquidació s’ha de gastar en formació adreçada als associats o donar a la o les ONG que l’assemblea determini.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, 2 de febrer de 2013

Darrera actualització de dissabte, 8 de febrer de 2014 00:59