Assemblea de socis celebrada el 4 de novembre

El passat dijous 4 de novembre a les 19h es va celebrar en format online l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals dels CREDA. Es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Evolució dels associats.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2020 i pressupost 2021.
  4. Resum de les actuacions realitzades.
  5. Baixes i noves incorporacions a la Junta de l’ACPCREDA.
  6. Precs i Preguntes.

Igual que s’ha anat fent els últims cursos, s’ha demanat la col·laboració tant per renovar la Junta com per seguir endavant amb les diverses comissions de treball que funcionen amb regularitat a l’ACPCREDA. És una crida a una major participació per poder assegurar la continuïtat de l’Associació,  que ara com ara té una gran carència de participants.  La representació de tots els CREDA és necessària per poder tirar endavant els constants reptes professionals que se’ns presenten. Esperem que us feu vostre que TOTS FEM ACPCREDA. 

Finalment, s’ha demanat que es faci arribar informació sobre l’ACPCREDA als nous professionals que s’han incorporat a les diferents zones, sectors o subseus. A la web trobaran la butlleta d’inscripció de soci perquè puguin gaudir de les formacions que s’organitzen durant el curs.