Finalitats

Els nostres objectius són:

  • Afavorir la relació i l’intercanvi d’experiències entre els professionals que conformin l’associació.
  • Vetllar per la defensa dels interessos professionals i laborals dels associats davant de l’Administració Pública i d’altres Organismes i Institucions.
  • Formar i expressar opinions i criteris, especialment relacionats amb la intervenció en la comunicació, el llenguatge i l’audició, en el marc escolar.
  • Promoure la recerca en els diferents àmbits d’actuació dels CREDA.
  • Contribuir a la formació, perfeccionament i actualització dels professionals destinats als CREDA.
  • Organitzar seminaris, cursos de formació, debats, jornades, congressos i d’altres activitats, relacionades amb el desenvolupament de les tasques dels professionals dels CREDA.
  • Mantenir relacions amb d’altres organitzacions o entitats que comparteixin objectius semblants.
  • Potenciar la projecció social de les actuacions dels diferents professionals dels CREDA.
  • Informar als associats sobre possibles col·laboracions professionals amb d’altres Organismes i Institucions.