Reunió ACPCREDA-Departament

Us informem, que com cada curs des de l’ACPCREDA demanem una coordinació amb els referents de CREDA del Departament. En aquest cas, des de la Secretaria de Transformació Educativa ens van convocar, via  teams, pel dimarts 15 de març a les 17 h.

Per part del Departament hi havia convocats el Sr. Joan Cuevas Exposito de la Direcció general d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa, la Sra. Nuria Mora Lorente Secretària de Polítiques Educatives del Departament d’Educació, la Sra. Inmaculada Reguant Espinal Subdirectora General d’Educació Inclusiva i la Sra. Susana Naranjo Directora General de Currículum i Personalització. A la reunió, finalment, hi van assistir la Sra. Imma Reguant i la Sra. Susana Naranjo, i van excusar la seva presència la Sra. Núria Mora i el Sr. Joan Cuevas.

Per part de l’ACPCREDA hi vam assistir tres companyes de la Junta i una de la comissió laboral.

La reunió va durar aproximadament una hora i vint minuts i es van poder abordar la majoria de temes que ens havíem proposat. Us aportem un breu apunt dels temes tractats.

 • Presentació de l’Associació en termes generals. 

Exposem l’esforç que estem fent per pal·liar la manca de formació específica per part del Departament i que és necessària per la constant evolució del coneixement en TDL, ajuts tècnics a la sordesa etc. Som un col·lectiu relativament petit, pel que l’ACPCREDA, tot i no ser un sindicat, té la obligació de vetllar per els diferents aspectes laborals que pensem han de ser millorables.

En aquest sentit es va traslladar del gran malestar que hi ha entre el professionals de CREDA i direccions per les últimes informacions que han arribat com ara l’avís de unes noves Instruccions pel 22-23 que precaritzaran els horaris, la obligatorietat de coordinació en horari de tardes … afegit a la manca de diàleg,  coordinació i lideratge del Departament. 

També els molts temes, endèmics, que hi ha pendents de resoldre i que cada curs els plantegem sense obtenir solució. 

Van respondre que  altres Serveis estan igual i que n’eren conscients. Que les respostes no eren fàcils.

 • La no aprovació de Plans d’actuació de la majoria de CREDA i les implicacions que ha tingut en els equips de treball.  Expressem que veiem un canvi en la mirada del Departament basada en la desconfiança i la fiscalització d’horaris com a únic paradigma. 

La resposta va ser que la no aprovació era responsabilitat dels SSTT i Inspecció. Afirmen que en algun cas, gràcies a això, s’havien guanyat hores d’atenció.  

 • Horaris de professionals del CREDA. Insistim en que és necessari que tinguin clar la   diferenciació del perfil de logopedes i  MALL de centres de primària, també en els horaris. 

Exposem que els nostres horaris inclouen l’atenció a l’alumnat de diferents etapes educatives, llars d’infants, infantil, primària, secundària i postobligatòria, a diferents centres i diferents poblacions i gens fàcils de quadrar. Al mateix temps inclouen criteris d’optimització de desplaçaments i que intenten adaptar-se a les necessitats dels alumnes que en casos passa per l’atenció fora de franja lectiva per un millor accés al currículum.

Demanem horaris normatius, per suposat, però amb instruccions que permetin les condicions organitzatives necessàries per aquesta flexibilitat d’horaris.

La resposta va ser que entenen la diferència i  que al territori es poden donar mesures de flexibilitat amb cada inspecció o SSTT però que les instruccions que sortiran havien de ser concretes.

 • Autonomia organitzativa dels CREDA. Al territori hi ha 10 CREDA amb diversitat de realitats i complexitat de funcions que necessàriament justifiquen diferències   en la seva organització dels equips i també en dinàmiques de de coordinació i treball. Aquestes s’expliquen i es justifiquen extensament a cada pla d’actuació i haurien de ser posades en valor i recolzades des de l’administració educativa. 

La resposta va ser que en prenien nota.

 • Posem sobre la taula la pressió que estem rebent als equips Creda per les llistes d’espera d’alumnat amb TDL. 

Argumentem que sumat a l’alumnat amb sordesa, els estudis estimen que hi ha més d’un 7% d’alumnat amb TDL, alumnat que a Catalunya estan infra diagnosticats i infra atesos. No és un tema de llistes d’espera sinó de dimensionar adequadament els recursos que s’hi haurien de destinar. Calen més logopedes, MALL de centre, psicopedagogs de CREDA i un replantejament en les actuacions per la millora de les dificultats de llenguatge dels recursos universals, addicionals i específics que es preveu al Decret d’inclusió educativa. Acabar amb les llistes d’espera a qualsevol preu (precipitant altes, augmentat ràtios, atenció en grup, reduir hores d’atenció) ens portarà, a banda d’amagar la realitat de les necessitats, a la pèrdua de qualitat en l’atenció dels CREDA.

Defensem que l’ACPCREDA per mitjà del tots els professionals haurien de formar i expressar opinió i criteris, especialment relacionats amb la intervenció en la comunicació, el llenguatge i l’audició en el marc escolar. Als CREDA hi ha professionals amb molta formació per fer-ho.

La resposta és que s’ha de donar alguna resposta a aquest alumnat, que en alguns casos no s’estava fent i que hem d’avançar cap a noves metodologies. Ja existeixen grups de treball al Departament que ho fan. No es van concretar.

 • Augment de plantilles. Exposem que els Creda estem amb el mateix número de professionals que a l’any 2012 i que és necessari augmentar plantilles si volem donar resposta a la demanda creixent de necessitats que hi ha arreu del país. Exposem dades del Decret d’inclusió.

La resposta va ser que ho entenien i que no era un problema només dels Creda sinó de tots els serveis educatius però que estudiarien el tema.

 • Concurs de mèrits i  plantilles. S’exposa el fet que, pel fet de no haver-hi hagut concurs de mèrits des de fa 16 anys, els equips de CREDA cada vegada són menys estables, només hi ha poc més d’un 20% de places definitives i les persones que van ocupant les places vacants no tenen garantit poder-se quedar. 

La resposta va ser que s’està treballant en el Decret de Serveis Educatius, que s’espera que surti abans d’un any i que després del Decret es podrà convocar concurs de mèrits.

Davant d’aquesta resposta repliquem que abans de la seva publicació demanem que es pugui donar un termini per fer aportacions i consensuar amb els professionals i que no passi com en els nous currículums que ens assabentem per els mitjans de comunicació. 

 • Titulació per accedir a places CREDA. Tal com indica el Departament en diferents normatives, els professionals dels CREDA han de ser personal funcionari del cos de mestres o del cos de professors de secundària amb titulació o diploma d’especialista d’audició i llenguatge.  

Senyalem que a les universitats no existeix en aquests moments la titulació adequada ja que tal com està plantejat s’han de fer dos graus. Això fa que les places s’hagin de cobrir amb personal que no tenen aquesta doble titulació i que és un tema que s’està agreujant cada curs i que han d’abordar amb el Departament d’Universitats.

Comentem que la intervenció logopèdica dins el marc escolar requereix una mirada pedagògica que requereix formació.

Comenten que han iniciat converses amb universitats. En prenen nota.

 • Adjudicacions d’estiu. S’exposa que cal garantir que el procediment per poder cobrir les vacants de CREDA es faci prèviament al nomenament general dels centres ordinaris i d’aquesta manera els funcionaris de carrera propietaris provisionals i interins amb els requisits necessaris hi puguin optar. La resposta va ser que estaven d’acord. 
 • Desplaçaments. Demanem una actualització del preu del quilometratge que fa 10 anys o més que no es revisa. També exposem les mesures restrictives que es mantenen des de fa 10 anys a l’hora de tramitar les dietes i el dret que tenim a cobrar els desplaçaments urbans. També les diferències entre SSTT.

Diuen que encara estem en retallades. No hi ha més resposta. 

 • Demanem si han respost a la carta conjunta de les direccions de tots els CREDA de Catalunya. La resposta és que shi coordinen periòdicament.

Es va tractar, com veieu, d’una reunió informativa on vam anar exposant els diferents punts que estan recollits en el document “Situació actual – Propostes de millora” i en van anar prenent nota. Les respostes, escuetes i poc concretes.

Ens vam emplaçar a una nova reunió a final de curs per donar resposta als temes plantejats i perquè tinguessin més informació ens vam comprometre, i així ho hem fet, a fer arribar a les dues persones els documents que tenim publicats a la web. 

Els temes són molts i alguns de profunditat, ben segur que ha quedat algun aspecte pendent de comentar. No dubteu que ho farem arribar en properes reunions.